תעוד תרגיל , כיבוי אש – יחידת להבה

תרגיל כיבוי אש

תרגיל יח’ להבה

צילום רחפן – תרגיל הצלה בגובה
צילום רחפן – תרגיל יחידת להבה – כיבוי אש
צילום רחפן – תרגיל כיבוי אש

Visit us on Facebook

Visit us on Instagram

Related posts

Leave a Comment